Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Сєрєбрєннiков А.Д.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "А"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
81030, Львiвська обл., Яворiвський р-н, с.Чернилява, вул.Польова, 1
4. Код за ЄДРПОУ
32477464
5. Міжміський код та телефон, факс
(032)239-31-12 (032)239-31-12 (032) 239-31-12
6. Електронна поштова адреса
ykbarokko@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №155 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 15.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці tda.emiti.net в мережі Інтернет 15.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 13.08.2018 МОНЛАРК ФАЙНЕНС ЛIМIТЕД, (Вiргiнськi острови (Британiя)) 524288 100 38.125
Зміст інформації:
Згiдно отриманого 13.08.2018 р. реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "А" (вих.№164139зв вiд 08.08.2018 р.) вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" стало вiдомо, що у юридичної особи - нерезидента МОНЛАРК ФАЙНЕНС ЛIМIТЕД, номер компанiї: 524288, мiсцезнаходження: Чера Чемберс, Мейн Стрiт, п/с. 3163, Роуд-Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi острови зменшився пакет акцiй, але становить не менше 10 вiдсоткiв простих акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни складав 8000 простих iменних акцiй, що вiдповiдає 100% у статутному капiталi товариства, пiсля змiни розмiр частки складає 3050 простих iменних акцiй, що вiдповiдає 38,125% у статутному капiталi товариства. Дата облiку не вiдомо.
2 13.08.2018 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Євроiнвест" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "Днiпро" недиверсифiкованого виду закритого типу) (Україна) 33547481-233320 0 43.75
Зміст інформації:
Згiдно отриманого 13.08.2018 р. реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (вих.№164139зв вiд 08.08.2018 р.) вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" стало вiдомо, що у юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Євроiнвест" (Пайовий венчурний iнфестицiйний фонд "Днiпро" недиверсифiкованого виду закритого типу) код за ЄДРПОУ/ЄДРIСI: 33547481/233320, мiсцезнаходження: вул. Iвана Кудрi, буд.20, м. Київ, 01042, пакет акцiй становить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй. Розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни складав 0 простих iменних акцiй, що вiдповiдає 0% у статутному капiталi товариства, пiсля змiни розмiр частки складає 3500 простих iменних акцiй, що вiдповiдає 43,75% у статутному капiталi товариства. Дата облiку не вiдомо.